Transparència 28 de July, 2015

Transparència

Benvinguts a l'espai de la Transparència de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

1.- Estructura organitzativa i de funcionament

           

            1.1. Organigrama organització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

            1.2. Acord de govern de creació del CESICAT

La Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya neix l’any 2010, arran de l’acord de govern GOV/50/2009 del 17 de març i l’autorització de constitució de la Fundació CESICAT. La seva finalitat és garantir una Societat de la Informació segura al conjunt de la societat catalana i de la seva Administració Pública, amb voluntat d’esdevenir un referent a nivell nacional i internacional en matèria de ciberseguretat, i que té el patrimoni, els rendiments i els recursos dedicats a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts.

 

L’acord de govern GOV/50/2009 es troba ubicat a http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20090317/20090317_AG.pdf

 

 

            1.3. Estatuts del CESICAT

Els estatuts actuals de la Fundació CESICAT són els següents:

 

 

            1.4. Convenis , acord i pactes en matèria de personal del sector públic

El personal del CESICAT es troba subjecte al “XVI Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercats i de la opinió pública” que es pot consultar de manera íntegra a la seva publicació al Boletín Oficial del Estado:  http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5688.pdf

 

 

 

2.- Alts càrrecs i empleats públics

           

            2.1. Informació econòmica dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

L’accés a la informació retributiva i condicions econòmiques dels alts càrrecs es troba al portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, que es pot trobar al següent enllaç http://transparencia.gencat.cat/ca/organitzacio/alts-carrecs/

 

            2.2. Empleats públics

                        2.2.1. Dades d'ocupació pública

 

3. Economia i Finances

           

            3.1. Informació pressupostaria i econòmica del CESICAT

                        3.1.1. Pressupost vigent del CESICAT: Pressupost 2014

                        3.1.2. Compte de pèrdues i guanys del darrer exercici econòmic del CESICAT: Comptes anuals del 2014

                        3.1.3. Informe d’auditoria del darrer exercici econòmic del CESICAT.

 

            3.2. Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 

            3.3. Subvencions i ajuts

                        3.3.1. Subvencions i ajuts públics previstos

                        3.3.2. Subvencions i ajuts públics atorgats: No n'existeixen

 

4.- Contractació. Contractes i convenis

            

            4.1. Entitats i òrgans de contractació.

 

            4.2. Contractació programada

                        4.2.1.Alertes i anuncis previs

                        4.2.2. Programació de contractes de Valor estimat elevat
 

            4.3. Licitacions en tràmit: Perfil del contractant.

           

            4.4. Manuals per als licitadors

 

            4.5. Contractes subscrits

                        4.5.1.Resum de contractes per any al perfil del contractant.

                        4.5.2. Contractació específica d'estudis i dictàmens

                        4.5.2. Contractació menor

 

            4.6. Execució dels contractes

                        4.6.1. Modificacions anuals de contractes

                        4.6.2. Modificacions de contractes

                        4.6.3.  Execució de contractes de gestió de serveis públics i de concessió d'obres públiques

                        4.6.4. Pròrrogues de contractes

                        4.6.5.  Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d'obres

 
            4.7. Criteris interpretatius, acord i directrius: Instruccions de contractació per a contractes no harmonitzats.

                        4.7.1. Informes i recomanacions

                        4.7.2. Acords, directrius i instruccions

                        4.7.3. Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública

                        4.7.4. Clàusules socials, mediambientals, lingüístiques i de foment de la investigació i la recerca

 

            4.8. Recursos i resolucions judicials

 

            4.9. Estadístiques i registres de contractació

                        4.9.1. Seguiment i avaluació de la contractació pública

                        4.9.3. Llista i quantia de les compres i les contractacions
                        4.9.4. Relació de les contractacions econòmicament més significatives
                        4.9.5. Dades de les adquisicions de subministraments per Internet
                        4.9.6. Memòries corporatives 
                        4.9.7. Consulta directa del Registre Públic de Contractes
                        4.9.8. Consulta del Registre Públic de Contractes amb formulari
                        4.9.9. Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)
                        4.9.10. Informació censal de les empreses inscrites al RELI
                        4.9.11. Registre d'empreses classificades
 

            4.10. Convenis: Registre de convenis de col·laboració.

 

5.- Empleats públics

           

            5.1. Retribucions - Publicació de la informació de Funció Pública

 

 

            5.2. Convocatòries: accés i resolució: Publicació de detalls de les convocatòries i la seva resolució.

 

Processos oberts: En aquests moments no hi ha cap procés obert.

 

L’adreça de recepció de currículums (en format PDF) és: rrhh@cesicat.cat

En l’apartat Assumpte del missatge de correu s’ha de detallar:  Cognoms i nom i el codi de referència de la plaça a la que es presenten. 

 

6.- Representació sindical

           

            6.1. Nombre de representants sindicals

El CESICAT no disposa d’alliberats sindicals. D’acord amb la normativa laboral vigent el CESICAT disposa d’un representant dels treballadors que realitza les funcions establertes a dita normativa.

Aquest representant va ser elegit mitjançant el procediment d’eleccions executat durant el període Març-Abril de 2014. 

 

7.- Línies d'actuació

 

            7.1. Pla de govern

 

            7.2. Publicitat institucional

 

8.- Procediments i actuacions jurídiques

 

            8.2. Normativa

                        4.9.11. Directives, instruccions i circulars (No n'existeix)

                        4.9.11. Normativa en tràmit (No n'existeix)
 
            8.2. Règim d'intervenció administrativa (No n'existeix)
                        4.9.11. Actes amb incidència sobre el domini públic (No n'existeix)
                        4.9.11. Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics (No n'existeix)
 
            8.2. Revisió d'actes administratius (No n'existeix)
 
            8.2. Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública (No n'existeix)
 
            8.2. Resolucions judicials en matèria de transparència (No n'existeix)
 
            8.2. Dictàmens i informes (No n'existeix)
                        4.9.11. Dictàmens (No n'existeix)
                        4.9.11. Informes (No n'existeix)
Publicat a: Transparència