Patronat

El Patronat de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya està composat per 11 membres designats pels següents organismes i institucions.

 • Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació (2)
 • Secretari General del Departament de Governació i Relacions Institucionals
 • Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament d'Interior
 • Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement
 • Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
 • Agència ACC1Ó
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya (2)
 • Ajuntament de Reus
 • Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic

Patronat disposa d’una Comissió Executiva, amb funcions principalment directives i que es reuneix mensualment, composada pels següents membres:

 • Director General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
 • El Cap de Servei de la Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 • El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
 • El Director General d'Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya
 • El Director Gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya