Perfil del contractant

Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
Carrer Salvador Espriu, 45 L’Hospitalet de Llobregat CP08908
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9'00h a 18h.

Contacte:

Tel.: 935574240
Correu electrònic: info@cesicat.cat
Adreça web: www.cesicat.cat

Entitats i òrgans de contractació:

D’acord amb allò establert a l’apartat 3 de l’article 5 de les Instruccions internes de contractació de la Fundació centre de seguretat de la informació de Catalunya (CESICAT), reguladores dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada i, en compliment de l’acord del Patronat de 8 de setembre de 2010, els òrgans de contractació de la Fundació seran els següents:

Contractes per import inferior a 500.000+IVA  Director General
Contractes per import igual o superior a 500.000+IVA  Comissió Executiva

Adreces de presentació d'ofertes:

Carrer de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet

Persones de contacte:

Servei de contractació, Àrea d’Administració i suport a Direcció

Telèfon: 935574240

Correu-e: contractacio@cesicat.cat

Licitacions en tràmit

Contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de videowall per a la Fundació centre de seguretat de la informació de Catalunya (CESICAT)

Dades del contracte:

Data de publicació: 29/10/2015

Tipus de contracte: Contracte Negociat amb publicitat (Expedient CN/05/2015)

Pressupost màxim de licitació: 100.000,00 € IVA inclòs (21,00%)

Termini d'execució: Veure duració del contracte a l’apartat D del quadre de característiques.

Finalització termini de presentació d'ofertes: 16/11/15 14:00 h

Observacions: Atenció, per tenir accés i llegir els plecs publicats en format PDF, cal tenir instal•lada versió actual de l'Adobe Reader

Subhasta electrònica: No

Plec de Clàusules Administratives Particulars: Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Resolució d'adjudicació definitiva signat: Resolució d'adjudicació definitiva signat

SUPORT A LA GESTIÓ I GOVERNANÇA DE LA IDENTITAT DIGITAL PEL CENTRE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA (CESICAT)- CN/01/2016

Dades del contracte:

Data de publicació: 06/03/2016

Tipus de contracte: Serveis - Negociat amb Publicitat

Pressupost màxim de licitació: 120.395,00 € IVA inclòs (21,00%)

Termini d'execució: 12 mesos.

Finalització termini de presentació d'ofertes: 15 dies hàbils des de la publicació al perfil del contractant.

Observacions: Com que el darrer dia d’acceptacions d’ofertes cau en dissabte, el termini per a presentar-les s’allarga un dia més i serà el 25 d’abril de 2016 a les 14.00 h.

Subhasta electrònica: No

Plec de Clàusules Administratives Particulars: Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Resolució d'adjudicació definitiva signat: Resolució d'adjudicació definitiva signat

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ I CONCEPTUALITZACIÓ DE PROJECTES DE CIBERSEGURETAT DE L’ÀREA D’OPERACIÓ DE LA SEGURETAT DEL CENTRE DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA (Expedient núm.: CN/04/2015)

Dades del contracte:

Data de publicació: 01/08/2016

Tipus de contracte: Serveis - Negociat amb Publicitat

Pressupost màxim de licitació: és d’un màxim de 79.800,00 Euros, IVA inclòs

Termini d'execució: 6 mesos a partir de la data que s’indiqui al contracte com a inici de la prestació del servei.

Finalització termini de presentació d'ofertes: Data límit de presentació d’ofertes: 9 de setembre de 2016

Observacions:

Subhasta electrònica: No

Plec de Clàusules Administratives Particulars: Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Resolució d'adjudicació definitiva signat: Resolució d'adjudicació definitiva signat

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA, FINANCERA I ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓ CESICAT(Expedient núm.: CN/02/2016)

Dades del contracte:

Data de publicació: 05/08/2016

Tipus de contracte: Serveis – procediment de concurrència limitada, Procediment Negociat

Pressupost màxim de licitació: és d’un màxim de 118.600,00 Euros, IVA inclòs

Termini d'execució: 12 mesos a partir de la data que s’indiqui al contracte com a inici de la prestació del servei.

Finalització termini de presentació d'ofertes: Data límit de presentació d’ofertes: 5 de setembre de 2016 a les 14.00h.

Observacions:

Subhasta electrònica: No

Plec de Clàusules Administratives Particulars: Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Resolució d'adjudicació definitiva signat: Resolució d'adjudicació definitiva signat

CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, IMPLEMENTACIÓ, DESPLEGAMENT I MANTENIMENT D’UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA PER A L’ENTITAT DE CERTIFICACIÓ INTERNA (CESICAT-CA) DE LA FUNDACIÓ CESICAT (Expedient núm.: CO/01/2016)

Dades del contracte:

Data de publicació: 26/10/2016

Tipus de contracte: Serveis

Procediment: Concurrència Oberta.

Pressupost màxim de licitació: és d’un màxim de 96.500,00 Euros, IVA inclòs.

Termini d'execució: 12 mesos, a partir de la data que s’indiqui al contracte com a inici de la prestació del servei.

Finalització termini de presentació d'ofertes: 25 de novembre de 2016 (inclòs), fins a les 14h.

Subhasta electrònica: No

Plec de Clàusules Administratives Particulars: Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Resolució d'adjudicació definitiva signat: Resolució d'adjudicació definitiva signat

SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DEL MARC NORMATIU DE CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Exp. CO/02/2016)

Dades del contracte:

Núm. Expedient: CO/02/2016

Data de publicació: 11 de novembre de 2016

Tipus de contracte: Serveis

Procediment: Concurrència Oberta.

Pressupost màxim de licitació: 95.000,00 €, IVA inclòs (21%)

Termini d'execució: 6 mesos

Finalització termini de presentació d'ofertes: 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al perfil del contractant. Fins a les 14h del dia de finalització del termini.

Subhasta electrònica: No

Plec de Clàusules Administratives Particulars: Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Resolució d'adjudicació definitiva signat: Resolució d'adjudicació definitiva signat

Contractes subscrits

Contractes subscrits durant l’exercici 2014

Contractes menors 2014
Contractes negociats 2014
Contractes oberts 2014

Criteris interpretatius, acord i directrius:

Instruccions internes de contractació de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) reguladores dels procediments de licitació i adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada.

Instruccions contractació CESICAT 2015

Registre de convenis de col·laboració.

La Fundació disposa a dia d’avui dels següents convenis de col·laboració:

Conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis de seguretat TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls de les polítiques de seguretat i prestació de serveis a les administracions locals catalanes.

Conveni amb la Diputació de Barcelona per al suport i col·laboració en la prestació de serveis de seguretat TIC a les administracions locals.

Conveni de col·laboració amb el Centro nacional de Inteligencia per a l’impuls dels diferents aspectes de la seguretat TIC en el desenvolupament de la societat de la informació (no vigent).

Conveni amb la Universitat de Girona per a accions formatives i de conscienciació.

Conveni de col·laboració amb la Fundació .CAT per la millora dels nivells de seguretat TIC del domini .cat.

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus per a la ubicació definitiva del CESICAT a la ciutat de Reus.

Conveni de col·laboració amb el Secretariat de la Unió per la Mediterrània per al suport en matèria de seguretat TIC.

Conveni de col·laboració amb l’associació professional espanyola de la privacitat (APEP).

Conveni marc amb la Direcció General d’atenció a la Infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya.