Publicacions > Guia Ens
Publicacions 02 de February, 2011

Guia legal ENS e-comunicacions i e-notificacions

Descripció Guia adreçada als responsables jurídics de les Administracions públiques catalanes, així com als responsables dels serveis i/o les aplicacions relacionats amb els sistemes de comunicacions electròniques.
Llegir més
Publicat a: Publicacions > Guia ENS
Tags: Seguretat
Publicacions 23 de December, 2010

Guia legal de seguretat ENS: Registre electrònic

Aquest nou document del CESICAT presenta les obligacions de seguretat de la in¬formació que ha establert la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i el seu Reial decret de desplegament, 3/2010, de 8 de gener, en relació amb els registres electrònics que han de tenir totes les Administracions públiques ter¬ritorials i els organismes i entitats de dret...
Llegir més
Publicat a: Publicacions > Guia ENS
Tags: Seguretat
Publicacions 21 de October, 2010

Guia legal de seguretat ENS: Seu electrònica

Aquest document presenta les obligacions de seguretat de la informació que ha establert la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (en endavant, la LAECSP) i el seu Reial decret de desplegament, 3/2010, de 8 de gener (en endavant, el RDENS), en relació amb les seus electròniques que han de tenir totes les Administracions públiques territorials i els organismes i...
Llegir més
Publicat a: Publicacions > Guia ENS
Tags: Seguretat
Publicacions 23 de June, 2010

Guia legal de seguretat: ENS. Part 1: Metodologia

El CESICAT, com a òrgan encarregat d'executar l'estratègia nacional de seguretat TIC i, d'acord amb la Disposició addicional 2 de l'Esquema Nacional de Seguretat, establirà un seguit d'actuacions per tal de donar suport en l'àmbit de Catalunya a la millor implantació de les mesures de seguretat establertes a l'ENS.
Llegir més
Publicat a: Publicacions > Guia ENS
Tags: Seguretat